«بيان آزادی، بیان آزاد شدن انسان و جامعه ها از زندان قدرت و خشونت است»
جهان بدون قدرت،   
جهاني که در آن، انسان و جامعه ها به آزادی و رستگاری مطلق دست یافته اند. اگر جهان بدون قدرت وجود ندارد، فی الواقع جهان بدون ستم، جهان بدون تجاوز، جهان بدون سانسور و ابهام، جهان بدون جنگ و کشمکش و سرانجام جهان بدون تضاد وجود نخواهند داشت. اگر قدرت فرآورده تضادها و نابرابری هاست، و اگر بنای جهان بر حقیقت و وحدت رخدادهای حقیقی است، پس نابرابری ها و تضادها و در نتیجه قدرت، به موجب از خود بیگانگی انسان در زیست جهان خویش پدید آمده اند. اگر جهان بدون قدرت هر گز به واقعیت نخواهد نشست، حداقل می تواند به منزله الگوی سنجش آزادی و حق مداری در جهان واقعی قلمداد شود.
نسبت نويسنده وب با كمونيسم و ليبراليزم:
اگر كمونيست ها و ليبراليست ها به حكومت برسند، محتمل مي دانم كه با ليبراليست ها دوست و با كمونيسم دشمن خواهم بود.
و اگر كمونيست و ليبراليست ها تحت حكومت ديگران باشند، با كمونيست ها دوست و با ليبراليسم دشمن خواهم بود.
 مجموع پست ها: 5 | صفحه: 1 از 1
اسطوره دو جناح
در حقيقت توهم دو جناح نمونه اي از بديل سازي اسطوره اي از روي ضد اسطوره خويش، يعني آمريكاست. گمان مي رود كه چون در آمريكا دوجناح وجود دارد كه هيئت حاكمه آمريكا را در ادوار مختلف و انتخاب هاي مختلف، با دست به دست كردن قدرت به تعادل مي رساند، در ايران نيز دو جناح وجود دارد كه مي توانند با دست به دست كردن قدرت، هيئت حاكمه را به تعادل برسانند. در ذيل اين توهم، عده اي برآنند كه هيئت حاكمه اي كاملا يكدست، دست ديگر را در سايه و سلطه خود نگاه دارد. سر اين حقيقت كه محافظه كاران «تز خروج از حاكميت» را برنتافتند و آن را چونان تابويي نابخشودني يافتند، همين بود. زيرا محافظه كاران كوشش داشتند و دارند كه بخشي از اصلاح طلبان سازگار با هيئت حاكمه را نه بيرون از حاكميت، بلكه در درون آن به عنوان دست ديگر، زير دست خود نگاه داشته باشند.
عده اي ديگر بر آن هستند تا دو جناح با قدرت يكسان و تقسيم مساوي قوا و دستگاه ها، مي توانند هيئت حاكمه را به تعادل برسانند. و جناح سومي هست كه مي خواهد تا هر دو جناح با قدرت كمتر در هيئت حاكمه وجود داشته باشند و آنها نيز به مثابه قدرت مظهر و متمركز، كار تعادل نظام را تمام كنند. به زعم جناح آخر، وجود هر يك از دو جناح و قدرت گرفتن آنها، منجر به بحران مي شود و تنها يك نيروي سومي بايد تا با قدرت كارگزاري و شناخت واقعي مصلحت ها، امكان عبور از بحرانها و در نتيجه، امكان تعادل قوا درون هيئت حاكمه را به عمل بنشانند.
توهم اينجاست كه، دو جناح هيئت حاكمه در آمريكا، معرف يك نظام سياسي، يك ساختار اقتصادي و يك صورتبندي اجتماعي و اقتصادي هستند. هر دو معرف دموكراسي ليبرال خاص آمريكايي هستند. تنها تفاوت آنها در اعمال ليبراليسم كم شدت و يا ليبراليسم پرشدت، در بعضي از بخش هاي اقتصادي است.
ادامه مطلب
چهارشنبه 23 دی 1383
 نظرات(0)
جامعه شناسي رفتارهاي انتخاباتي
فهم و تفسير رفتارهاي انتخاباتي جناح هاي در گير قدرت ، با مشكل ابهام زدايي روبروست. اغلب نميدانيم كه ابهام رفتار انتخاباتي كجاست ؟ به همين رو نمي دانيم كه گزينه بعدي رفتار اصلاح طلبان و محافظه كاران چيست ؟ اگر فهم و تفسير هر نوع رفتاري كه از سوي جناح هاي درگير قدرت وجود دارد، موكول به فهم «انديشه معطوف به هدف»ي كه راهبرد نويسان (استراتژيست ها) آنها برگزيده اند ، داشته باشيم ، تا حدود بسياري در ابهام زدايي رفتارهاي انتخاباتي موفق خواهيم شد. در اين نوشتار كوشش مي شود تا با تفسير «انديشه معطوف به هدف» رفتارهاي انتخاباتي، پرده از ابهام بردارد. ادامه مطلب
پنج‌شنبه 10 دی 1383
 نظرات(0)
جامعه شناسي رفتارهاي انتخاباتي (2)
گفته مي شود ، رفتار مردم ايران قابل پيش بيني نيست. حقيقت اين است كه رفتار مردم ايران پيچيده است نه غير قابل پيش بيني . وقتي از پيچيدگي اين رفتار غفلت كنيم ، خود به خود غير قابل پيش بيني نيز مي شود. سوليوان آخرين سفير آمريكا در خاطرات خود مي گويد ، وقتي در حضور شاه ايران و اعضاي كابينه دولت اوضاع اقتصادي ايران را بد توصيف مي كردم ، شاه ايران رو كرد به انصاري و گفت ، همانگونه كه آقاي انصاري (وزير اقتصاد و دارايي) مي گويند ، در آمد سرانه كشور حدود 2500 دلار است . اين يعني چيزي در حدود كشورهاي درجه دوم اروپايي . سپس سوليوان در ضيافتي كه وزراي كابينه را به سفارت دعوت مي كند ، رو به انصاري مي كند و از او توضيحي درباره اوضاع اقتصادي كشور مي خواهد. انصاري متوجه مي شود كه همه وزرا به او چشم دوخته اند. او در توضيح سوليوان مي گويد ، همانگونه كه شاه د يشب فرمودند ، وضع اقتصادي كشور مطلوب است. سوليوان متعجب مي شود و مي گويد ، من از شاه مي پرسم و او به گفته هاي شما ارجاع مي دهد و از شما مي پرسم و شما به گفته هاي شاه ارجاع مي دهيد. دستيار سوليوان موضوعي را متوجه مي شود و به او اشاره مي كند كه بحث را خاتمه دهد. سپس در پايان ضيافت ، هنگامي كه سوليوان تك تك مهمانان را تا پاشنه درب مشايعت مي كرد، هر يك از آنها در گوشي به سوليوان اظهار مي كردند كه ، اوضاع اقتصا دي ايران بسيار بد تر از اين است كه شما تصور مي كنيد. هم او در خاطرات خود اضافه مي كند كه ، مردم ايران وقتي در حضور جمع قرار مي گيرند ، نظري را ابراز مي كنند كه وقتي در تنهايي قرار مي گيرند داراي آن نظر نيستند. ادامه مطلب
پنج‌شنبه 10 دی 1383
 نظرات(0)
جامعه شناختي متن و حاشيه انتخابگران
بنا به منطق قدرت ، براي حضور در متن بايد از خاصه هاي فرهنگي و فكري متن پيروي كرد. ليكن بنا به منطق آزادي ، بايد در نوبه نو كردن و خلق انديشه هايي پرداخت كه با مناسبت هاي زندگي متن گرا سازگار باشد. تنها پيروي از الگوها ي فكري و فرهنگي ملل مغرب زمين نيستند كه حضور ما را در متن فرا مي خوانند. به عكس اين الگوها با تشديد نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي ، بخشي از جمعيت متن نشين را به حاشيه مي رانند. اين ديدگاه كه ، تاريخ تكامل ملت ها سرانجام به غرب پيوند مي خورد، اگر نگوييم كه در نتيجه تسلط كانون هاي بي خرد سرمايه داري بر بخش ديگري از جهان بوجود آمده است ، اما به جرات مي توان مدعي شد كه اين ديدگاه در نتيجه روابط از خود بيگانه علوم غربي با انسان دوران مدرن بدست آمده است. ادامه مطلب
پنج‌شنبه 10 دی 1383
 نظرات(0)
لَخت شدن احساس
شخصيت انسان ميل به يكپارچگي دارد . عقيده و عمل ، به مثابه لايه هاي بيروني و دروني شخصيت با يكديگر «اين همان» هستند. تضاد عقيده و عمل يك امر واقعي است ، زيرا عوامل محركه شخصيت انسان ، از كنش ها و واكنش هاي مختلف و بعضا متعارض در وجود آمده اند. با اين وجود ، عقيده و عمل نمي توانند در يك رابطه ثنوي و دائمي قرار داشته باشند . در حقيقت عقيده و عمل به تدريج در يكديگر جذب و از جنس يكديگر مي شوند. به تدريج عقيده و عمل پوستين «نا اين هماني» را از تن بيرون مي كنند و هر يك جلوه بيروني و دروني يكديگر مي گردند. عقيده و عمل نمي توانند «نا اين همان» بمانند ، زيرا آدمي در تجربه زندگي و حيات اجتماعي به چنان لايه سختي از باورها برخورد مي كند كه در كار «اين همان» سازي عقيده و عمل ، فعاليت دارد. ادامه مطلب
پنج‌شنبه 10 دی 1383
 نظرات(0)
   اولین صفحه  صفحه قبل              صفحه بعد   آخرین صفحه   
Skip Navigation Links
پست الکترونیک:
bayaneazadi@ahmad
faal.com
- اسطوره های سیاسی
- سرگذشت سوبژه در نظریه های انسانشناختی
مباحثي پيرامون مناسبت هاي اجتماعي
--------------------
مباحثي در باره روشنفكري ديني
--------------------
مباحثي در باره فلسفه حقوق و سياست
--------------------
مجازات کردن سخت‌ترين کار ممکن است: مصاحبه با فوکو
--------------------
فلسفه و روان‌کاوي: آلن بديو
--------------------
مصاحبه با دیوید هاروی: سیمای تازه‌ی نظام اقتصادی جهان
--------------------
آیا شورش بی‌فایده است؟ میشل فوکو
--------------------
«در دفاع از انقلاب۵۷» امین بزرگیان
--------------------
«روحانیت اسلام و عصر جديد» امین بزرگیان
--------------------
چامسکی: دانشگاه بنگاهی تجاری شده است
--------------------
رونویسی تاریخ، بازگشت فاشیسم − گفت‌وگو با مراد فرهادپور
--------------------
ژیژک: بعضی وقت‌ها باید از ارادۀ اکثریت تخطی کرد
--------------------
حقوق بشر بدون تکالیفْ شکست می‌خورد
--------------------
مشاهده لیست کامل مقالات
تمامی حقوق و مطالب این وب سایت محفوظ است © 1387